1 ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

2 LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Rocks & Rolls is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 14 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

2.3. De artikels worden verzonden volgens het verzendingskosten overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

2.4. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3 PRIJS

3.1. Rocks & Rolls kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De verkoper kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Nederlandse BTW (9%) is wel inbegrepen.

3.3. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

3.4. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.5. De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3.6. De verkoper behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt de verkoper het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

4 VERZAKINGSRECHT

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 4 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via e-mail : info@rocksrollscandy.nl. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking en ongeopend te bevinden zoals het artikel magazijn verlaten heeft.

4.2. Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.

5 KLACHTEN of BETWISTINGEN

5.1. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

5.2. De Europese Commissie beschikt over een online platform om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen, het zogenaamde ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) http://ec.europa.eu/odr/. Het betreft een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”).

6 ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

6.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

7 EIGENDOMSRECHT

7.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot het ogenblik van volledige betaling.